Reklamačný poriadok

 
 
Úvod > Reklamačný poriadok
 

Reklamačný poriadok

Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

Tento reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm. a / ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho (ďalej len "Predávajúci") pre kupujúcich (ďalej len "Kupujúci"), ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 

 1. Ak Kupujúci zistí, že je zásielka / tovar pri preberaní poškodený, má právo neprevziať tovar.
 2. Predávajúci je povinný po odstúpení od Zmluvy vrátiť zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa odstúpenia od objednávky.
 3. Pri tovare, ktorý je poškodený hrubým spôsobom, alebo neodborným zaobchádzaním, prípadne je opotrebený, alebo je na výrobku poznateľný zásah do daného výrobku, si Kupujúci nemôže uplatniť právo na náhradu škody.
 4. Zodpovednosť za chyby:
  Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim.
  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
  Predávajúci zodpovedá  za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci pri správnom zaobchádzaní a ošetrovaní v záručnej dobe (24 mesiacov). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu faktúra.
  Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.
  Záruka sa nevzťahuje najmä na:
  - chyby a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov,
  - chyby a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
  - chyby a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
  - chyby a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru,
  - chyby a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru,
  - chyby a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,
  - chyby a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom.

 

 1. Uplatnenie zodpovednosti za chyby (reklamácia)

  Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú priamo u predávajúceho.  Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.
  Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Spôsob vybavenia reklamácie

  Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecných platných predpisov. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť poškodený tovar za nepoškodený.
  Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

   

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.10.2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.